logo CPTT

 

Představení ekonomické fakulty

 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní – tj. bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a Hospodářská politika a správa.

Ekonomická fakulta TUL se snaží dlouhodobě propojovat vzdělávací činnost s požadavky praxe a podporovat dobrovolné tvůrčí aktivity studentů např. prostřednictvím platformy Student Business Club (SBC), která se setkala s velkým zájmem jak studentů TUL, tak i absolventů EF TUL. V souvislosti s činností SBC podpořila EF TUL vznik a činnost 11 start-upů, které úspěšně fungují.

Ekonomická fakulta TUL je také iniciátorem a sídlem redakce prestižního odborného časopisu E+M Ekonomie a management, který je zalistován mj. v databázích Journal Citation Reports a Scopus. Od roku 2010 má časopis E+M Ekonomie a Management přidělen impakt faktor.

V roce 2016 Ekonomická fakulta TUL obdržela Národní cenu kvality České republiky v programu START EUROPE.
V rámci činnosti EF TUL je každoročně organizována řada mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů. Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům má každoročně řada studentů šanci absolvovat jeden či více semestrů na předních evropských univerzitách, například ve švýcarském St. Gallenu, anglickém Huddersfieldu, Leedsu a Wrexhamu, italské Veroně, francouzské Paříži a více než pětadvaceti dalších vysokoškolských institucích. Významná podpora ze strany fakulty je poskytována i krátkodobým přednáškovým pobytům pedagogů EF TUL v zahraničí a recipročně i přednáškám předních světových odborníků pro studenty EF TUL. Fakulta je zapojena do významných programů Evropské unie, jako např. Copernicus, LLP Erasmus a Leonardo da Vinci. Cílem Ekonomické fakulty je podpořit začleňování České republiky do evropských a světových ekonomických struktur.

 

Tematické oblasti, v nichž je uskutečňována vědecká, výzkumná a vývojová činnost fakulty
Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty TUL je zaměřena především na pokročilé metody, postupy a procedury potřeb podniků a organizací na počátku 3. tisíciletí, tzn. hledání vhodných podnikatelských strategií v podmínkách ekonomické integrace, globální, znalostní a inovativní ekonomiky, řízení podnikových procesů a uplatnění moderních statistických přístupů ve výzkumu trhu, metod v oblasti financí (rizika úvěru, pojišťovnictví, podnikových financí), managementu, logistiky, inovací, znalostního managementu a marketingu.

Významné vědecké projekty akademických pracovníků fakulty se zabývají např. problematikou malého a středního podnikání ve vazbě na evropskou konkurenceschopnost, návratností investic do vysokoškolského vzdělání, vývojem ekonomické teorie v kontextu integrace a globalizace, inovačními přístupy k řešení disparit obcí, kvalitou podnikatelského prostředí nebo regionálním cenovým indexem jako indikátorem reálných sociálních a ekonomických disparit. Cílem všech vědecko-výzkumných projektů řešených na Ekonomické fakultě TUL je nalézt vhodná nová doporučení (na úrovni hospodářských politik) vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomických subjektů a životní úrovně obyvatel regionu, a tudíž i celkové socioekonomické pozice regionu.

 

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:
 - jednorázové či dlouhodobé manažerské kurzy na různá témata,
 - multimediální laboratoř a produkce (propagační spoty, materiály),
 - marketingový průzkum trhu – včetně tvorby dotazníků pro průzkumy trhu,
 - interní zaměstnanecké průzkumy spokojenosti,
 - statistické zpracování dat z různých průzkumů či interních firemních dat,
 - ekonomické konzultace, analýzy, přednášky, vzdělávání,
 - vyhodnocení inovačních aktivit vybraných znalostních odvětví z primárních dat ČSÚ dotazníkového šetření TI
 - optimalizace výrobních a jiných procesů ve firmě.

 

EF TUL spolupracuje jak s velkými firmami, často dceřinými společnostmi nadnárodních celků (Škoda Auto, Magna, Knorr Bremse, Preciosa, Festool, DB Schenker, ad.), tak SMEs (Miton, Lasvit, Praktik Systems, ad.), u nichž je speciálním a silným prvkem spolupráce s rodinnými podniky (Lucid, Sundisk, ad.). Již několik let je fakulta za svou činnost a podporu SMEs oceňována AMSP ČR. Do portfolia partnerů fakulty patří i banky (ČSOB, KB), pojišťovny (Kooperativa) a další finanční společnosti (PwC, Broker Consulting, KPMG, Deloitte, apod.).

Fakulta je rovněž uznávaným partnerem veřejné správy a řady institucí např. Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu Libereckého kraje, Města Liberec. EF TUL spolupracuje na projektech, které tyto orgány samosprávy a státní správy vyhlašují, a přispívá k tvorbě regionálních a státních strategií a dokumentů.

 

 

Další informace (významné projekty EF TUL a jejich výstupy):

Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí
Výstupem je mj. webový portál, který umožňuje rodinným firmám zhodnotit si své interní procesy, tzv. vitalitu, a v případě potřeby firmy mohou využít podpůrné vzdělávací nástroje (formou e-learningu).

 

Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
Výstupem je mj. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin – certifikovaná metodika (MMR); dále Mapy regionálních cenových hladin pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů; Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent; Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin a SW pro automatické preklastrování textových řetězců ve specifickém formátu sběru dat pro Index spotřebitelských cen – DataClassAnalyzer.

 

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje
Výstupem je databáze brownfields a metodika jejich revitalizace.

 

Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů
Výstupem je metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí - certifikovaná metodika (MMR)

Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit
Výstupem je Metodika hodnocení disparit na úrovni sub-regionů - certifikovaná metodika (MMR) a interaktivní mapový portál s katalogem statických map - software. Výstupem je i databáze socioekonomických ukazatelů - software.

 

Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků
Výstupem je několik odborných statí.

 

SMEs Human resource attraction, retention and perfomance enhancement network
Výstupem je výukový modul věnovaný řízení lidských zdrojů (HRM), Příručka HRM v regionálních malých a středních podnicích i případové studie.

 

Využití BigData pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021 (projekt v řešení)

 

Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání (projekt v řešení)

 

Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace (projekt v řešení)

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D. (aktuálně na RD)
Kancelář analýz a studií
kas@tul.cz
Po dobu rodičovské dovolené Ing. Z. Horčičkové, Ph.D. kontaktujte:
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
telefon: (+420) 485 352 481; sarka.hyblerova@tul.cz