logo CPTT

 

Představení fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je fakultou zaměřenou na odbornou přípravu učitelů mateřských, základních a středních škol, speciálních pedagogů a pedagogů volného času, odborníků sociální práce a penitenciární péče. Dále odborně garantuje vzdělávání ve škále neučitelských a nepedagogických oborů, jakými jsou matematika, fyzika, geografie, český jazyk a literatura, historie, filozofie humanitních věd, rekreologie.

Vzdělávací obory jsou strukturované do bakalářského a navazujícího magisterského stupně s výjimkou učitelství pro první stupeň základních škol. Dva obory – Matematické modely a jejich aplikace a Fyzikální inženýrství, nabízejí vzdělání v doktorském stupni. Na fakultě dle údaje z roku 2014 studuje více jak 2300 studentů.
Šíře akreditovaných studijních oborů se odráží v na fakultě pěstovaných oborech, které zahrnují jak přírodovědné, tak humanitní disciplíny. Specifikem fakulty je specializace části odborných pracovníků na teoretické a praktické otázky vzdělávání, obecnou a oborové didaktiky a pedagogiku. Fakulta je ve všech oborech zapojena do sítě národních i zahraničních odborných institucí.

 

 

 

Vědecká, výzkumná a rozvojová činnost

Fakulta je řešitelem výzkumných projektů podpořených granty Grantové agentury ČR a ministerstvy kultury a školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k významnému zaměření odborné činnosti fakulty na oblast školní pedagogiky a didaktiky lze zejména hovořit o transferu odborných poznatků v uvedených oborech především tak, aby se daly využít na základních a středních školách. Zaměření vědecké, výzkumné a rozvojové činnosti lze v souladu s grantovou činností uvést především v následujících oblastech:

 • Profesní vzdělávání učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Modely extrémních hodnot, modely srážkových extrémů
 • Funkcionalizace zlatých povrchů
 • Dějiny vzdělávání, školství a výchovy
 • Dějiny kultury a umění českých Němců v meziválečném období
 • Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání

Tematické oblasti možného partnerství a spolupráce jsou:

 • Fyzikální měření a chemické analýzy
 • Zátěžová fyziologie, rehabilitační medicína, biomechanika a kineziologie (Centrum sportovní medicíny)
 • Vzdělávací kurzy s akreditací MŠMT (DVPP)
 • Kartografická tvorba, tvorba tematických map a atlasů se specializovaným obsahem
 • Tvorba geografických datových modelů a využití GIS
 • Statistika, modely extrémních hodnot
 • Příhraniční a přeshraniční studie

Další informace:

Navázaná partnerská spolupráce – smluvní výzkum:

Síť fakultních škol
Magistrát města Liberec ( Direction Mapa, Metodika hodnocení lokální kvality životního prostředí)
Národní pedagociké muzeum a knihovna J. A. Komenského

 

Kontaktní osoba:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
mail: miroslav.brzezina@tul.cz
telefon: (+420) 485352818

www.fp.tul.cz