logo CPTT

 

Představení fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) nabízí svým studentům multidisciplinárně orientované vzdělání a připravuje je na praktické nebo vědecké uplatnění v oborech, které vyžadují kombinaci znalostí zejména z mechaniky,  z elektroniky, z informatiky a z řízení procesů. Uvedená kombinace vědomostí nachází využití například v automobilovém průmyslu, ve zdravotní technice, při sanačních pracích, při využívání nanomateriálů a v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti.

 

 Vědecká, výzkumná a vývojová činnost fakulty je zaštítěna třemi ústavy. Jsou to:

  • Ústav informačních technologií a elektroniky ( ITE ),

  • Ústav mechatroniky a technické informatiky ( MTI ),

  • Ústav nových technologií a aplikované informatiky ( NTI ).

 

 

Další informace:

Přehled nejrozšířenějších oblastí výzkumu prováděného na FM naleznete zde.

 

V rámci spolupráce FM s jinými pracovišti probíhají:

  • výzkumné aktivity akademických pracovníků a doktorandů s podporou projektů GAČR, TAČR, MPO, SGS apod.

  • aplikovaný výzkum pro partnery z průmyslové sféry,

  • národní i mezinárodní vzdělávací projekty jako jsou ESF, Tempus, Cíl 3 / Ziel 3 aj.

Kontaktní osoby:

Prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
mail: ales.richter@tul.cz
telefon: (+420) 48 535 3546
mobil: (+420) 602 189 739

a

Ing. Lenka Kosková-Třísková
tajemnice ústavu nových technologií a aplikované informatiky
mail: lenka.koskova.triskova@tul.cz
telefon: (+420) 485353042

www.fm.tul.cz