logo CPTT

 

Info o projektu

Název projektu:

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

 

Anotace:

Technická univerzita v Liberci aplikuje v praxi systém transferu technologií (TT), který je založen na procesní podpoře původce předmětu transferu. Cílem projektu je vybudovat a implementovat efektivní systém, který bude poskytovat odpovídající servis původci na cestě od vzniku předmětu až po jeho uplatnění v aplikačním prostředí a zároveň jej zachová jako klíčovou osobu v procesu TT. Systém bude zároveň sloužit jako informační zdroj pro trvalé zlepšování procesu TT.

 

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP

 

Doba realizace projektu:

1. 2. 2017 – 31. 1. 2021

 

Rozpočet projektu:

32 210 710,16 Kč

 

Řešitel projektu:

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

 

Klíčové aktivity projektu:

Vzdělávání

Cílem aktivity je vytvořit dvoumodulový systém vzdělávací platformy, který posílí odborné kompetence každého účastníka této aktivity. Aktivita je zásadní z pohledu nastavení odbornosti jednotlivých klíčových osob, především pak technologických skautů a expertů v systému Centra pro podporu TT na TUL. Jedinečnost spočívá v šíři záběru vzdělávacích aktivit. Právě na těchto akcích bude naplněn podpůrný charakter myšlenky projektu. Projekt vytvoří základ informační struktury, která pak bude postupem času rozšiřovat odborný záběr a reagovat na nové trendy a výzvy.

 

Procesní nastavení

V této aktivitě se jedná především o činnosti, které povedou k vytvoření struktury podpory, poradenství a informačního zázemí pro fungování transferu technologií na TUL. Jedná se především o:

- organizační nastavení struktury CPTT;

- vytvoření a následnou validaci směrnice, metodik, standardů, strategií a vzorových dokumentů pro oblast TT;

- vytvoření informačního portálu webové stránky;     

- zajištění zpětné vazby od odborníků z aplikační sféry pro potřeby transferu technologií;

- posílení Rady pro komercializaci personálně a zároveň její širší zapojení do prostředí TT na TUL;    

- zlepšení toku informací zapojením systémů a databází;

- vytvoření metodického zázemí pro podnikatelské aktivity výstupů VaV.

 

Spolupráce

Aktivita Spolupráce je zaměřena na:

- rozvoj stávajících a vytvoření nových funkčních vztahů s předními pracovišti s prokázanou úspěšností v TT;

- rozšíření členské základny sdružení/sítě firem - získávání nových členů (cílená propagace, jednání s firmami- potenciálními členy);

- transformaci na mezinárodní úroveň (modifikace právního rámce, přechod na anglický jazyk-reporty, prezentace, jednání, smlouvy, finance);

- ověření a zefektivnění modelu;

- aplikaci modelu na další odborné oblasti - založení dalších sdružení (např. robotika, hluk a vibrace);

- výrazné posílení struktury technologických skautů.