logo CPTT

 

Vytváříme síť pro transfer technologií do praxe

Cílem nového projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/000063 – Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, který na naší univerzitě odstartoval v únoru, je vytvoření efektivní personální a informační sítě, která vědcům pomůže při aplikaci výsledků jejich výzkumu do praxe. Technická univerzita v Liberci uspěla v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od letošního února spustila projekt Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci. Projekt s rozpočtem necelých 32 milionů korun bude univerzitní tým pod vedením prorektora Pavla Němečka řešit čtyři roky. Bezmála 50 akademických i neakademických pracovníků univerzity a řada expertů z aplikační sféry bude během té doby pracovat na vytvoření informační a personální sítě, která výzkumným týmům, jež vytvoří výstupy s potenciálem uplatnění v aplikační sféře, přinese podporu na cestě od vzniku takového díla až po aplikaci v praxi. „Každý předmět transferu technologií musí mít svoji tvář od zrodu až po své uplatnění. Na naší univerzitě preferujeme postup, kdy autor nějakého unikátního řešení, patentu, průmyslového vzoru nebo jiného inovativního díla je tím, kdo již od začátku uvažuje o konečné aplikaci a je celou dobu v centru dění. Od takové osoby nebo týmu ale nemůžeme vždy očekávat potřebnou hloubku znalostí práva, ochrany duševního vlastnictví, zdatnost při uzavírání potřebných smluv a při obchodních jednáních,“ podotýká hlavní řešitel projektu Pavel Němeček k důvodům, které stály u zrodu nového projektu. Z toho důvodu na řadě jiných univerzit a vědecko-výzkumných pracovištích existují celá oddělení, která v určité fázi celého procesu převezmou iniciativu do svých rukou a ujmou se všech činností při transferu. „Nepovažuji to za zcela šťastný způsob, protože částečně tak berete autorům a týmům další iniciativu a motivaci. Navíc takováto oddělení nemohou mít nikdy dostatečný počet specialistů a zároveň dostatečné prostředky pro svou činnost,“ uvažuje dále Pavel Němeček. Základem pro transfer technologií do praxe by na naší univerzitě měla být síť tzv. technologických skautů. Budou to lidé působící přímo na fakultě, kteří dobře znají její prostředí, potřeby a možnosti. Ti se během čtyřletého projektu proškolí ve všemožných aspektech transferu technologií. Pokud se pak na fakultě či v ústavu objeví potenciální možnost pro aplikaci výzkumu do praxe, skauti takovou možnost s autorský týmem prodiskutují a už v počátcích vědce nasměrují. Ve druhé vlně pak výzkumné týmy díky projektu transferu technologií mohou dostat podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, smluvních ujednání, legislativy či přímou podporu při jednáních s potenciálními zájemci. Vždy pouze v míře, kterou bude autor nebo tým potřebovat a také požadovat. Naše univerzita dnes vyniká v mnoha oblastech od techniky přes zdravotnické a ekonomické obory až po ty humanitní a umělecké. Projekt si klade za cíl pokrýt všechny tyto oblasti specialisty, kteří připraví plán vzdělávání, navrhnou vhodné podpůrné prostředky (software, databáze, zdroje informací), osloví odborníky z praxe a převezmou převážnou tíhu činností spojených s budováním potřebného systému. „Jsem rád, že se nám podařilo prosadit projekt, který jde napříč celou univerzitou, vytvoří a zavede systém, který nám v plné šíři zatím chybí a přispěje k efektivnějšímu uplatnění našich vědecko-výzkumných výsledků do praxe. Projekt je zároveň dobře načasován, protože bude postupovat v souladu s aktivitami TUL vedoucími k zavedení systému vnitřního hodnocení kvality, případně v souladu s dalšími projekty, které se budou jistě v krátké době řešit,“ zakončuje vedoucí projektu, prorektor Němeček.