logo CPTT

 

Projekt pro transfer technologií má za sebou první úspěšný rok

Projekt "Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631, má za sebou první úspěšný rok, kdy se mu daří plnit indikátory a cíle v souladu s vizí projektu.

Většina škol, jež byly ve stejné výzvě podpořeny, má pro transfer technologií specializovaná centrální pracoviště. Technická univerzita v Liberci (TUL) se vydala jinou cestou a díky novému projektu se jeho realizační tým snaží o vytvoření informační, personální a metodické sítě podpory transferu technologií, jejímiž základními členy jsou tzv. technologičtí skauti.

Ti jsou klíčovými osobami a středobodem celého projektu řešeného na TUL. Technologičtí skauti jsou akademici či jiní zaměstnanci univerzity, kteří pracují přímo na fakultách, katedrách či v jádru výzkumných týmů a kteří, podle vize projektu, dokážou pomoci svým kolegům z akademické sféry s řešením otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví při transferu technologií a komercializaci nosných výsledků jejich bádání.

Projekt na podporu transferu technologií na TUL začal 1. 2. 2017 a bude trvat čtyři roky (do 31. 1. 2021) a ve svém prvním roce se soustředil především na mapování situace na TUL, budování struktur projektu a právě vzdělávání technologických skautů a lidí zapojených do hlubší struktury projektu, a tedy transferu technologií na TUL.

Vzdělávání odborného týmu projektu a cílových skupin z řad akademických pracovníků a studentů doktorského studia probíhá kontinuálně od počátku projektu. V souladu se strategií vzdělávání bylo definováno již v projektové žádosti dvanáct vzdělávacích modulů. Jednotliví členové týmu si sestavili svůj individuální plán vzdělávání, který je průběžně plněn po dobu realizace projektu.

Pro efektivní řízení plánu vzdělávání byly nastaveny informační, komunikační i kontrolní mechanismy tak, aby bylo možno nejen realizovat dílčí vzdělávací aktivity z teoretického i praktického projektového modulu, ale také sledovat a třídit informace o podpořených osobách, evidovat a kontrolovat jejich zapojení do těchto aktivit či sledovat průběžné plnění individuálních vzdělávacích plánů. Komunikace projektových aktivit s cílovou skupinou je podpořena webovou platformou informující o jednotlivých vzdělávacích aktivitách (s možností on-line přihlášení na vybraný kurz a i následné možnosti získání on-line prezentací k jednotlivým kurzům).

Za první rok existence projektu realizační tým uspořádal 23 kurzů, kterými prošlo 320 účastníků (z toho 287 podpořených).

„Řešila se například problematika nakládání s duševním vlastnictvím, oblast právní ochrany duševního vlastnictví, byly diskutovány otázky transferu technologií ve zdravotnictví či v prostředí podnikatelských subjektů. Realizováno bylo také několik tematicky zaměřených workshopů za účasti předních odborníků z aplikační sféry či zahraničních expertů,“ říká Martina Černíková z Ekonomické fakulty TUL, garantka klíčové aktivity vzdělávání.

Další kroky projektu transferu technologií

Nyní řešitelé zahajují další vytčenou etapu, kterou je tvorba strategií, standardů a metodik, jež budou textovou podporou technologickým skautům a především tvůrčím pracovníkům. Metodická podpora je základem práce Centra pro podporu transferu technologií TUL.
„Tvůrčí pracovník má dostat ve své práci účinnou podporu tak, aby mohl svoje úsilí věnovat především výzkumu, spolupráci a řešení témat z aplikační sféry,“ míní Adam Blažek z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI TUL), který má v projektu za úkol vedení týmu technologických skautů.
A i v dalším průběhu projektu budou pokračovat vzdělávací aktivity, které patří k jeho základním pilířům.
„Technická univerzita v Liberci byla a je stále univerzitou, která je nejen v rámci ČR vnímána jako pracoviště s vysokou mírou komercializace a spolupráce s aplikační sférou. Tvůrčím pracovníkům a týmům je třeba v jejich práci poskytnout nezbytnou pomoc, metodické zázemí a vzorové dokumenty tak, aby cesta od myšlenky k její aplikaci byla rychlá, bezproblémová a úspěšná,“ říká hlavní manažer projektu Pavel Němeček z Fakulty strojní TUL a poukazuje na to, že projekt se snaží maximálně zohlednit specifické prostředí TUL, která má kromě sedmi fakult také špičkový výzkumný ústav (CxI). Jedním z cílů projektu je, podle profesora Němečka, stmelovat tato pracoviště v rámci transferu technologií.

Nutno dodat, že indikátory a dílčí cíle projektu se jeho řešitelům daří naplňovat, myšlenka podpory transferu technologií prostřednictvím sítě technologických skautů nachází v prostředí TUL čím dál větší odezvu, a tak nezbývá než nadále pracovat na tom, aby se po tři následující roky projektu dařilo vytčenou vizi naplňovat.